Skip to content

Allmänna villkor - FÖRETAG

Allmänna villkor

1. Parter och omfattning

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Flowbird Sverige AB och kund som är ansluten till Flowbirds apps betaltjänst för parkering, Flowbird Sverige AB kan komma att uppdatera dessa villkor för att anpassa Flowbird app för att möta förändringar enligt nedan :

 • Teknisk utveckling,
 • Förändring i tillämplig lagstiftning,
 • Förändringar i de regelverk som omfattar digitala betalningar från banker och kortutgivare och/eller andra myndigheter,
 • Administrativa förfaranden eller nya rutiner för informationssäkerhet.

Flowbird Sverige AB förbehåller sig rätten att fritt pröva kunds ansökan om att ansluta sig till Flowbird app. Kunden kan efter Flowbird Sverige AB:s godkännande använda Flowbird app för att Flowbird apparkering som erbjuds genom att ladda ner app/web. Då kund aktiverar en parkering godkänner kunden dessa allmänna villkor.

Flowbird app kan användas vid parkering på gatumark inom hela norden

Tillåtna områden för parkering är uppskyltade med gällande villkor samt taxor och/eller områdeskoder. Det är alltid gatans/områdets skyltning som avgör om parkering kan ske på den aktuella platsen.

2. Anslutning till Flowbird app

Anslutning till Flowbird app sker via mobilapplikation, internet eller annat gränssnitt som tjänsten erbjuder. Lag 2005:59 distansavtalslagen, tillämpas jämte dessa allmänna villkor.

3. Betalning av parkeringsavgift via Flowbird app

För att kunden ska ha möjlighet att använda Flowbird app måste kunden tillhandahålla följande:

 • Ett giltigt telefonnummer.
 • Det aktuella fordonets giltiga registreringsnummer.
 • E-postadress

Kunden ska välja en giltig betalmetod och registrera erforderliga kort- eller kontouppgifter som krävs för att använda Flowbird app.

Om kunden vill utnyttja servicefunktioner i Flowbird app (exempelvis att kund önskar motta automatiskt skickade kvitton efter varje genomfört köp), ska kunden även uppge:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress

Det är kundens ansvar att användaruppgifter och registreringsnummer för fordonet/fordonen alltid är korrekt registrerade i Flowbird app. Flowbird Sverige AB ansvarar inte för felaktig indata under registreringen, oavsett registreringsmetod.

För att påbörja betalning av parkering via Flowbird app ska kunden använda de gränssnitt som erbjuds. För att en betalning ska påbörjas måste kunden ange/välja en giltig områdeskod/taxa och välja ett fordon som ska parkeras. Det är kundens ansvar att kontrollera gatans eller områdets skyltning så att parkering kan ske där kunden avser att parkera sitt fordon.

Om kunden använder sig utav en smarttelefon samt Flowbird app:s positioneringsfunktion ansvarar kundens själv för att försäkra sig om att det förslag Flowbird app föreslår stämmer överens med gatan eller områdets skyltning.

Flowbird Sverige AB ansvarar således inte för fel där kunden har valt/angivit felaktig områdeskod/taxa, exempelvis vid användandet av positioneringsfunktionen i Flowbird app.

När parkering har påbörjats accepterar kunden att Flowbird app debiterar parkeringsbeloppet, inklusive moms om 25 %. Den slutgiltiga parkeringsavgiften beräknas så snart parkeringen avslutas och är en kombination av parkeringstid och Stockholm Stads taxa för den specifika gatan eller parkeringsområdet.

För taxor/områdeskoder med fasta tidsperioder är priset redan bestämt på förhand och debiteras kund omedelbart. Parkeringar utan fasta tidsperioder avslutas antingen av systemet enligt kundens anvisningar då parkeringen påbörjats eller förlängts, när som helst innan vald sluttid uppnåtts, i enlighet med maxtidsreglerna för parkering som råder.

För parkeringsområden med möjlighet att parkera längre tid än 7 dygn, gäller alltid att kund debiteras omedelbart om vald parkeringstid överstiger 7 dygn.

3.1 Betalning via månadsfaktura med Riverty

I samarbete med Riverty erbjuder Flowbird betalning efter leverans. För att kunna betala med Riverty måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Vid köptillfället gör Riverty en enklare kreditkontroll. Om du mot förmodan inte kan bli erbjuden att betala med faktura kan du välja att betala med annat betalningsalternativ som erbjuds vid köptillfället.

Om du väljer att betala med faktura överlåts fordran på betalning till Riverty. Betalningsvillkor för fakturabetalning är 14 dagar (30 dagar för företagskunder). Vid betalningsdröjsmål tillkommer dröjsmålsränta med 24 % per år. Riverty skickar också en betalningspåminnelse för vilken en påminnelseavgift om 60 kr tillkommer.

Via portalen my.riverty.com kan du till exempel snooza din betalning eller välja att betala genom swish, kortbetalning eller på annat sätt. Klicka här att ta del av Rivertys villkor och personuppgiftspolicy.

4. Hantering av personuppgifter

Flowbird Sverige AB behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla betaltjänst för parkering via app och webbläsare. Personuppgifterna behandlas för identifiering och/eller autentisering för att Flowbird Sverige AB ska kunna utföra parkeringsövervakning samt nödvändig administration för att upprätthålla Flowbird app:s funktionalitet samt service till dig som kund i Flowbird app.

Personuppgifterna behandlas med stöd av:

 • Trafiknämndens policy och riktlinjer,
 • Lagen om kommunal redovisning,
 • Dataskyddsförordningen artikel 6.1c. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
 • Arkivlagen (1990:782)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Flowbird app administreras av företaget Flowbird Sverige AB och betalningsuppgifterna hanteras av företaget PayEx AB, båda på uppdrag av Flowbird AB.

Flowbird Sverige AB och PayEx AB agerar som personuppgiftsbiträden och förbinder sig genom personuppgiftsbiträdesavtal att skydda uppgifterna samt att inte behandla personuppgifter på annat sätt än Flowbird AB:s instruktioner.

Personuppgifter kan komma att lagras för arkivändamål. Personuppgifter kan lämnas ut till allmänheten enligt offentlighetsprincipen.

Kund har rätt att av Flowbird Sverige AB begära rättelse av sina personuppgifter om de är felaktiga. Kund har också rätt att på begäran få ett registerutdrag av personuppgifter rörande dig som behandlas, göra invändningar mot behandlingen samt inge klagomål om behandlingen till Datainspektionen. Kund har även rätt till begränsning av behandlingen.

Ytterligare information om Flowbird Sverige AB:s behandling av personuppgifter finns här: https://flowbird.se/legal/privacy-policy/

Kontaktuppgifter:
Flowbird Sverige AB
Box 1021
164 21 KISTA Besöksadress:
Borgarfjordsgatan.7
16440 KISTA Tfn. 010-6017500
E-post: support@flowbird.se

5. Kundens ångerrätt samt enligt nedan angivna begränsningar

Varje enskilt köp i Flowbird app omfattas av ångerrätten som framgår av 2 kap. 10 § i Lag 2005:59 distansavtalslagen. Kunden har en ångerrätt vars tidsfrist löper från köpet av tjänsten fram till och med 14 dagar, se 2 kap. 12 § i Lag 2005:59 distansavtalslagen.

Vid köp genom Flowbird app går kunden med på att tjänsten påbörjas omgående vid bekräftelse av köpet. Ångerrätten gäller enligt följande angivna begränsningar. I de fall tjänsten är fullgjord inom tidsfristen för ångerrätten, det vill säga då parkeringstiden gått ut när kunden tillämpar ångerrätten, går kunden med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten fullgjorts, se 2 kap. 11 § p 1 i Lag 2005:59 distansavtalslagen.

I de fall tjänsten ännu inte är fullgjord då kunden ångrar sitt köp återbetalas kund i enlighet med 2 kap. 15 § p 3 Lag 2005:59 distansavtalslagen. Vid utövande av ångerrätten debiterar Flowbird AB kunden för de dagar som parkering har pågått. Avgiften motsvarar kostnaden för dygnsbiljett för parkering inom aktuell Taxa/parkeringsområde eller Taxa/områdeskod under varje dag som passerat sedan periodbetalningen påbörjades tills du meddelat Flowbird AB att du vill avbryta parkeringen. Resterande belopp makuleras och återbetalas.

Exempel. Du har köpt 30 dagars boendetaxa inom taxa 2 för 1100 kronor och önskar ångra köpet från och med dag 12. Då dygnstaxan på det aktuella området är 75 kronor, kommer staden att återbetala dig med: 1 100 kronor - 12 dagar * 75 kronor = 200 kronor. Staden kommer således debitera dygnstaxa för 12 dagar = 900 kronor och beloppet om 200 kronor återbetalas.
För det fall kund avser att ångra sitt köp enligt ovan så ska kunden snarast kontakta Flowbird AB via mejl: betalap.stockholm@flowbird.se eller 0770-992 497.

Kund ska lämna följande uppgifter vid reklamation:

 • Datum och starttid för parkeringen.
 • Aktuellt fordons registreringsnummer.
 • Betald boende taxa.
 • Köpbelopp på det ångrade köpet
 • Kundens sex första och fyra sista siffror på kortet eller Swishnummer.
 • Betalmetod, Visa, MC, Amex eller Swish

6. Kundens ansvar och åtaganden

Kunden ansvarar för att:

 • Om tjänsten inte fungerar eller inte är tillgänglig, förblir det kundens skyldighet att betala med andra godkända betalningsmetoder/system för parkering.
 • Om kundens mobiltelefon inte fungerar, är utan ström eller om kundens mobiltelefonoperatör har problem som innebär att Flowbird app inte kan användas på anvisat sätt betala för sin parkering genom andra godkända betalningsmetoder.
 • Försäkra sig om att parkeringen har påbörjats genom att titta på statusskärmen i applikationen i smarttelefonen eller genom annan bekräftelse som ges vid start av parkering via webben eller övriga erbjudna gränssnitt.
 • Starta parkeringen med rätt fordon och taxa/områdeskod för den plats där fordonet parkerats.
 • Verifiera sitt köp av parkering i Flowbird app på sådant sätt som kundens bank eller kortutgivare kräver.
 • Välja en preliminär sluttid. Kunden kan vid behov avsluta parkeringen i förtid, detta gäller dock inte förbestämda taxor/områdeskoder där tiden och priset är fasta intervaller eller om den valda parkeringen överstiger 7 dygn.
 • Säkerställa så att gatans- och/eller områdets skyltning medger att parkering kan ske.
 • Hålla Flowbird AB skadelös i alla tvister mellan kunden och de företag som representerar den av kunden valda betalningsmetoden som fungerar i tjänsten eller tvister mellan kunden och mobiltelefonoperatören.
 • Ansvara för att det registrerade betalkortet eller kreditkortet är giltigt samt att det har täckning och inte är spärrat för Internetköp.
 • Ansvara för att uppmärksamma om nytt betal- eller kreditkort behöver registreras innan det gamla kortet upphör att gälla, i annat fall kan Flowbird AB komma att stänga kundens tillgång till Flowbird app med omedelbar verkan. Detta innebär att kundens konto i Flowbird app kommer att inaktiveras och kan endast öppnas igen om ny godkänd betalmetod/kort anges.
 • Kundens mobiltelefon eller annan teknisk utrustning fungerar korrekt och är kompatibel med Flowbird app.
 • vid varje tid ha en uppdaterad applikation eller uppdaterat gränssnitt för att på ett korrekt sätt kunna använda Flowbird app.
 • relevant boendeparkeringstillstånd innehas vid köp av taxa/områdeskod för boendeparkering.
 • funktionen "pushnotiser" är aktiverad i Flowbird app i de fall kunden önskar få påminnelser eller annan information via Flowbird app.
 • positioneringsfunktionen är aktiverad om kunden vill använda sig av GPS-funktionen för att erhålla förslag på taxor/områdeskoder.

7. Allmänt

Verifikation av transaktioner
Uppgifter om kundens transaktioner finns tillgängliga på kundens personliga sidor som finns på: parkering.stockholm/betalap. Kunden kan skriva ut periodiska rapporter från "Mina sidor" och Flowbird app sparar kundens parkeringsuppgifter i minst 12 månader från det aktuella parkeringstillfället. Parkeringskvitton
Om kunden så önskar, skickar Flowbird app parkeringskvitton via e-post när parkering avslutas. Kunden kan själv aktivera/avaktivera dessa funktioner på den personliga webbsidan alternativt kontakta Flowbird app:s kundtjänst. Ansvar för åtkomst till kontot
När en kund registrerar sig skickar Flowbird app information till den registrerade
e-postadressen. Lösenord erhålls via e-post. Kunden hålls inloggad i tjänsten till den aktivt väljer att logga ut. Efter utloggning krävs ett lösenord för inloggning. Lösenordet används även för att logga in och få åtkomst till den personliga webbsidan via: https://my.flowbirdapp.com

Kunden är ansvarig för all användning av Flowbird app och samtycker till att så snart som möjligt meddela kundtjänst om kunden misstänker att kontot använts av obehörig person eller på annat obehörigt sätt.

Kontakter med kundservice och Flowbird AB

Kunden ansvarar för att information som kund lämnar till Flowbird app:s kundtjänst eller övriga kontaktytor inom Flowbird AB, vare sig muntligt eller skriftligt anger känslig information såsom tex:

 • komplett kortnummer samt övriga uppgifter från kredit, bank- eller betalkort.
 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i en fackförening
 • hälsa/sjukdomar
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

8. Reklamation vid fel i Flowbird app

Kund som vill reklamera fel i tjänsten ska underrätta Flowbird app:s kundtjänst inom skälig tid (30 dagar) från det att konsumenten upptäckt felet enligt vad som följer av 17 - 18 § § i konsumenttjänstlagen (1985:716).

I de fall kunden lämnar in en reklamation kommer kundtjänsten att genomföra en utredning och därefter återkomma till kunden med besked. Reklamerar inte konsumenten fel inom den tid som följer av 17 § i konsumenttjänstlagen (1985:716) kan kunden förlora sin rätt att åberopa felet. Reklamation får inte ske senare än tre år efter tjänstens upphörande.

Vid reklamation ska kunden tydligt ange felets art, om detta inte görs på korrekt sätt kan kunden förlora sin rätt att åberopa felet. Reklamationer avseende fel i tjänsten handläggs och beslutas av Flowbird AB. Om och när en reklamation godtas ska Flowbird apps kundtjänst, kompensera kunden. Om reklamationen avvisas ska Flowbird AB informera kunden om detta och anledningen varför.

9. Upphörande av avtal

Flowbird AB har rätt att omedelbart stänga av kundens tillgång till Flowbird app, avsluta kundens konto och/eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande om:

 • kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter.
 • kunden använder tjänsten i strid med detta avtal eller om det finns skälig grund att tro att kunden inte kommer att fullgöra sina skyldigheter gentemot Stockholm stad.
 • information har framkommit angående teknisk eller administrativ praxis för informationssäkerhet och/eller det finns skäliga grunder att misstänka att tjänsten missbrukas genom brottslig och/eller bedrägligt beteende i syfte att manipulera
  Flowbird app för egen vinning.

10. Ansvarsbegränsningar

Flowbird AB är inte ansvarigt för skador eller förlust om:

 • En teknisk funktion som anger vad som ska betalas till Flowbird AB är ur funktion.
 • Driftstörningar uppstår i kundens valda betalsätt för betalning av parkering via Flowbird app. Kund ansvarar för och ska säkerställa, att betalning sker för parkering enligt gatans/områdets skyltning.
 • Mobilnätverk eller relaterade funktioner inte fungerar.
 • En telefonoperatör har ändrat telefontjänsten så att betalning via betaltjänst inte är möjlig.
 • Tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga men Flowbird app hade, vid tidpunkten för avbrottet, anledning att tro att det förelåg skäl för åtgärden.
 • Kunden har angett felaktig områdeskod/taxa när parkeringen påbörjas. Oberoende om denna områdeskod angavs manuellt eller om man fått taxakoden via positioneringsfunktionen i applikationen.

Flowbird AB är inte ansvarigt för skada eller förlust som orsakas av lagbud, myndighetsåtgärder, krig, sabotage fel eller försening av leverans, telefonförbindelse eller andra kommunikationer och transporter, strejk, bojkott eller andra liknande omständigheter utanför Stockholm stads kontroll.

Förbehållet gällande strejk, bojkott och blockad tillämpas även om Flowbird app är föremål för nämnda åtgärder. Skada eller förlust som kan komma att inträffa i andra fall återbetalas inte av Flowbird AB.

Flowbird AB är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller skada i förhållande mellan kunden och tredje man.

Tvister och tillämplig lag Tvister som härrör från detta avtal ska lösas av svensk domstol i enlighet med svensk lag.

Skip to content